Feministički petak Centra za ženske studije

Andrea Špehar: Feminizacija migracija

Tema predavanja su kvanitativne i kvalitativne dimenzije feminizacije migracija u Europi i šire. Dok je ranije paradigmatska figura migranta dugo bio muškarac, danas su i žene postale vidljivije u mnogim migracijskim tokovima.  Rod predstavlja jednu od bitnih kategorija koja oblikuje migracijske procese, ali koja je i sama podložna redefiniranju u migracijskom kontekstu. Rodna dimenzija se u okviru migracijskih procesa tjesno povezuje s klasnom, etničkom ili rasnom dimenzijom, gdje se transnacionalni prostori pojavljuju kao arene u kojima se reproduciraju i stvaraju nove društvene nejednakosti ali i nove prakse slobode i jednakosti. Uvod u predavanje dat će Nataša Govedić.

Andrea Špehar je docentica političkih znanosti na Univerzitetu u Göteborgu, Švedska. Doktorirala je 2007. na temu ženskih pokreta i politike ravnopravnosti spolova u Hrvatskoj i Sloveniji.  Njezin znanstveno-istraživački rad uključuje nekoliko područja: razvoj politika ravnopravnosti spolova u Europi (s posebnim fokusom na Balkan); migracijske politike u Europskoj uniji; žene i migracije u Švedskoj i Europi).

više